Magyar Mérnökakadémia Alapítvány-Rubik Nemzetközi Alapítvány (MMAA-RNA)

ALAPÍTVÁNYI TEVÉKENYSÉG

Az MMA munkájának fontos eleme alapítványának működtetése. A Magyar Mérnökakadémia Alapítvány - Rubik Nemzetközi Alapítvány (MMAA-RNA) – jogállása „önálló jogi személy”. A kuratórium évente 4 alkalommal ülésezik, stratégiáját az alapítók a következőkben határozták meg:
„a közérdekűség deklarálása és megtartása mellett az alapítványi vagyon, valamint annak hozadékai és a céltámogatások használhatók fel az Alapító Okiratban meghatározott tevékenységek támogatására a mindenkori prioritások figyelembe vételével.”
Az alapítvány tevékenysége a stratégiának megfelelően három fő területre összpontosul:
hozzájárul a Magyar Mérnökakadémia működési, nemzetközi kapcsolattartási költségeihez,
ápolja a magyar műszaki szellemi alkotások, műszaki emlékek megőrzését, a kiemelkedő alkotások elismerését, megismertetésük széles körű elősegítését,
elősegíti a kiemelkedően tehetséges fiatal műszakiak és iparművészek bekapcsolódását a nemzetközi szakmai tudományos életbe. Ennek keretében támogatja hallgatók részképzését, tanulmányutakat, doktoranduszok konferenciákon való részvételét,
ösztöndíj kiegészítéssel külföldi kutatásokban való részvétel lehetőségét.
Az alapítvány működésének anyagi alapjait a Magyar Mérnökakadémia alapító tagja, első elnöke, jelenleg örökös tiszteletbeli elnöke, Rubik Ernő teremtette meg.
Az MMAA-RNA-hoz csatlakozott Králik István, az édesapja emlékére –a gépészmérnök hallgatók külföldi tapasztalatcseréjének elősegítésére–
alapított Králik Ösztöndíj Alapítvánnyal.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:1 – 48.§; 3:378 – 404. § alapján, a Fővárosi Törvényszék 61183/1996. számú végzésével, 6513. sorszám alatt nyilvántartásba vett Alapítványunk módosított Alapító okiratát elfogadta, 2016. november 03. napján jogerőre emelkedett.