MAGYAR MÉRNÖKAKADÉMIA ALAPSZABÁLYA

Az MMA 16. e-közgyűlése által
elfogadott Alapszabály, melynek Bírósági bejegyzése folyamatban van.

 

amely az alapító tagok által, Magyarország Alaptörvénye VIII. cikk (2) bekezdésében biztosított alapvető szabadságjogukkal élve, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:1–48. §; továbbá a 3:63-87. §-ban rögzített feltételekkel az 1990. 02. 13-án a Fővárosi Törvényszék által hozott 61523/1990. számú végzésével, 1260. sorszám alatt nyilvántartásba vett Egyesület szervezeti rendjét, valamint működési feltételeit az alábbiakban állapítjuk meg a vastagítottan kiemelt módosításokkal egységes szerkezetben:

 • fejezet

Általános rendelkezések
1.§

Az egyesület megnevezése: Magyar Mérnökakadémia (a továbbiakban: Egyesület)
Az egyesület angol nyelvű elnevezése: Hungarian Academy of Engineering
Az egyesület rövidített neve: MMA

Az egyesület székhelye:
H-1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. (BME „D” ép.1/108
postacím: H-1507 Budapest, Pf. 149.

Az Egyesület működésének területe: Magyarország közigazgatási területe.

Az Egyesület jogi személy. Az Egyesület civil szervezet.

Az Egyesület tiszteletbeli elnöke: Dr. Rubik Ernő

Az Egyesület képviselői:
az Egyesület mindenkori elnöke és főtitkára.
Az Egyesület jelenlegi első vezető tisztségviselője: Dr. Bendzsel Miklós

Az Egyesület a nyilvánosság biztosítása érdekében honlapot működtet. Ennek internetes elérhetősége: www.mernokakademia.hu
Az Egyesület elektronikus kézbesítési címe: mma@mail.bme.hu
Cégkapu-regisztráció címe: 19624600#cegkapu
Az Egyesület emblémája (logója):
a Magyar Szabadalmi Hivatalban 130380. védjegy lajstromszámon nyilvántartott, Dr. Rubik Ernő által egyedileg tervezett, egymásba fonódó MMA betűkből képzett grafika. (1. sz. melléklet szerint)

2.§
Az Egyesület megalakulására 1990. január 29-én a MTESZ Kossuth Lajos téri Székházában tartott alakuló ülésen került sor.
Az alapítók tagjegyzéke a tagok aláírásával és személyi azonosító számukkal a 2. sz. mellékletként csatolva.
Az alapító tagok neve és lakóhelye:
Dr. Arató Péter         1137 Budapest, Katona J. u. 3.
Dr. Bán Gábor           1026 Budapest, Pasaréti út 115
Dr. Baranyi Zoltán      1222 Budapest, Május 1 út 18.
Dr. Barátossy Jenő      1055 Budapest, Markó u. 1/a.
Dr. Bihari István       1055 Budapest, Kossuth L. tér 6-8.
Dr. Bokor József        1121 Budapest, Árnyas u. 14.
Dr. Brenner András      1038 Budapest, Meder u. 9.
Dr. Czoboly Ernő        1025 Budapest, Battai út 5.
Dr. Dóry Béla           1138 Budapest, Váci út 36.
Dr. Erdélyi Ferenc      1141 Budapest, Vágsellye u. 6/A.
Dr. Ferenczy Pál        1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. III.325.
Dr. Gágyor Pál          1051 Budapest, Arany János u. 24.
Dr. Gáspár Zsolt        1025 Budapest, Felső Zöldmáli út 3/B.
Dr. Gelencsér László    3900 Zalaegerszeg, Nemzetőr u. 24.
Dr. Ginsztler János     1124 Budapest, Hegyalja út 73.
Dr. Gordos Géza         1124 Budapest, Ormódi u. 12/A.
Dr. Hadas János         1022 Budapest, Bogár u. 2.
Hatvani György          1011 Budapest, Vám u. 5-7.
Dr. Káldor Mihály       3515 Miskolc,  Csabai kapu 18.
Dr. Konkoly Tibor       1111 Budapest, Bartók Béla út 50.
Dr. Lajos Tamás         1025 Budapest, Mandula u. 35.
Dr. Lengyel Gyula       1011 Budapest, Vám u. 5-7.
dr. Matus Lajos         1025 Budapest, Battai út 5.
Dr. Nagy Menyhért       1111 Budapest, Budafoki út 34/B. IV/1.
Pálfalvi István         1152 Budapest, Rákos u. 143.
Dr. Penninger Antal     1113 Budapest, Györök u. 31.
Dr. Pungor Ernő         1112 Budapest, Meredek u. 4.
Dr. Rác Péter           1124 Budapest, Veréb u.4.
Ratkó István            1031 Budapest, Városfal-köz 4. I/4.
Dr. Rubik Ernő          1026 Budapest, Páfrány u. 7.
Id. Rubik Ernő          1122 Budapest, Városmajor u. 74.
Scharle Péter           1112 Budapest, Meredek u. 60.
Dr. Simig Péter         1014 Budapest, Úri u. 72.
Dr. Száday Rezső        1145 Budapest, Laki Adolf u. 3.
Dr. Szluka Emil         1085 Budapest, Üllői út 2-4. III/36.
Dr. Szokol György       1185 Budapest, Ködmön u.37.
Dr. Tófalvi Gyula       1052 Budapest, Martinelli tér 8.
Dr. Tóth János          1055 Budapest, Kossuth tér 6-8.
Dr. Trampus Péter       2060 Bicske,   Zrínyi M. u. 20.
Dr. Várlaki Péter       1118 Budapest, Kelenhegyi út 75.
Dr. Verő Balázs         1021 Budapest, Széphalom u. 3/B.

3.§

Az Egyesület részére teljesített vagyoni hozzájárulások megnevezése és értéke:
Alapító tagok általi tagdíj befizetések, valamint az OMFB-től kapott támogatással az induló vagyon 4.550.400,-Ft, azaz Négymillió-ötszázötvenezer-négyszáz forint, amely az alapításkor hiánytalanul az Egyesület részére befizetésre került. A teljesített vagyoni hozzájárulást a vagyonmérleg tartalmazza.

A vagyon, rendelkezésre bocsátásának módja és ideje:
Az Egyesület tagjai minden év március 31-ig az Egyesület bankszámlájára történő befizetéssel évente tagdíjat kötelesek fizetni. A tagdíj kategóriákat és azok mértékét a közgyűlés határozatban állapítja meg.

 • fejezet

Az Egyesület jellege, célja és tevékenysége

Az Egyesület célja:
1.
Az MMA – mint a Mérnökakadémiák Szövetségének (Council of Academies of Engineering and Technological Sciences, CAETS – Washington, USA)és az Alkalmazott Tudományi, Technológiai és Mérnöki Akadémiák Európai Tanácsa (European Council of Academies of Applied Sciences, Technologies and Engineering,       Euro-CASE – Párizs, Franciaország) teljes jogú tagja- célja, hogy a kreatív mérnöki tevékenységek nemzetközi integrációjának szolgálatára létrehozza a független nemzeti mérnökakadémia szervezeti kereteit és működési feltételeit Magyarországon oly módon, hogy lehetővé váljon a szervezett együttműködés más országok mérnökakadémiáival, a Magyar Tudományos Akadémiával, a magyar tudományos egyesületekkel, szövetségekkel, felsőoktatási és kutató intézményekkel.

 

2.
Célja továbbá, hogy előmozdítsa, támogassa a technika és a technológiák fejlődését, és működésükben segítse a mérnöki – és azzal közvetlenül kapcsolódó természettudományi – szakterületeken tevékenykedő, kiemelkedő alkotókészségű személyek, munkacsoportok munkáját: a kreatív mérnöki ismereteket – különös tekintettel az inter- és multidiszciplináris eredményekre – terjessze a mérnöki gyakorlat minden területén, a gazdaság erősítése és a szociális jólét elősegítése érdekében.

3.
Az MMA célja továbbá, hogy hasznosan szolgálja Magyarországot és a nemzetet minden olyan szakterületen, amely a technika és a technológiák fejlődésével – a nemzeti jólét ezen alapvető eszközeivel – összefügg; e körben információszerző tevékenységet végezzen, véleményt nyilvánítson, tanácsokat adjon a Kormánynak, a kormányzati és önkormányzati szervezeteknek, az Országgyűlésnek, indokolt esetben másoknak.
Az Egyesület a tevékenységi körét érintő kérdésekben – önállóságának megőrzése mellett:

 • együttműködik állami és önkormányzati szervekkel, továbbá
 • együttműködik hazai és nemzetközi mérnöki és természettudományi szakterületen dolgozó tudományos munkát végző szakemberekkel, illetve civil szervezetekkel

4.
Az Egyesület célkitűzéseinek megvalósítása érdekében:

 • rendezvényeket, pályázatokat, tanulmányutakat szervez, kiadványokat jelentet meg. Ezek anyagi fedezetére, továbbá a mérnöki és természettudományi kultúra széleskörű támogatására alapítványt hoz létre, valamint pályázik hazai és külföldi támogatásra.

Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

 • fejezet

1.§ Az Egyesület tagjai

(1) Az Egyesület teljes jogú tagja lehet az a magyar állampolgárságú természetes személy, aki elfogadja az Egyesület Alapszabályát és nyilatkozatban vállalja, hogy tevékenyen részt vesz az Egyesület munkájában, valamint fizeti a tagdíjat, továbbá rendelkezik mérnöki vagy természettudományi egyetemi végzettséget igazoló oklevéllel (M.Eng., illetve M.Sc.), egy idegen nyelv tárgyalóképes ismeretével, és legalább egy elismert alábbi eredményt a következő működési területek egyikén fel tud mutatni:

 • olyan kreatív elméleti és/vagy gyakorlati mérnöki tevékenységek, amelyek jelentősen gazdagították a mérnöki tudományokat; alapvető eredményt hoztak az oktatásban és a továbbképzésben;

nagy jelentőségű elméleti eredmények általában.

 • új, társadalmi jelentőségű technikai és/vagy technológiai eredmények, vagy korábban ismertek alapvető megújításában elért gyakorlati eredmények, beleértve az ezen ismeretek felsőfokú oktatásában, szakirodalmi feldolgozásban elért eredményeket.

(2) Az Egyesület pártoló tagjai lehetnek mindazon természetes személyek, akik az Egyesület anyagi támogatását vállalják.

(3) Az Elnökség határozatával az Egyesület tiszteletbeli tagjai sorába vehetők fel mindazon természetes személyek, akik az Egyesület kapcsolatainak ápolásában, valamint az Egyesület céljainak megvalósítása érdekében végzett közéleti, társadalmi tevékenységükkel kiemelkedően értékes munkát végeznek.
A tiszteletbeli tag az MMA és alapítványi díjaira esélyes lehet.
Az Egyesületnek tiszteletbeli tagja lehet külföldi állampolgárságú természetes személy is, de választott funkciót nem tölthet be.

(4) Nem lehet az Egyesület tagja, akit

 • korábban kizártak,
 • szándékos bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen elítéltek és a büntető ítélet hatálya alatt áll.

(5) Az Egyesület tagnyilvántartást vezet, a tagok adatait csak saját céljára használhatja.

2.§ A tagsági viszony keletkezése

(1) A tagfelvételeknél az MMA törekszik arra, hogy tagjai sorában valamennyi mérnöki szakterület képviselve legyen.
Az MMA korlátozott taglétszámmal működik, egyidejűleg 300 fő teljes jogú tagja lehet.
(2) A tagok felvételi javaslatát 2 tag írásbeli ajánlásával együtt a jelölő bizottság elnöke terjeszti be az elnökség elé, a jelölt nyilatkozatával. A tagfelvétel tárgyában az elnökség a jelöltet meghallgatva a soron következő ülésén dönt.
Az Elnökség titkos szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza meg határozatát.
A felvételi javaslat elutasítását indokolni kell.
A jelölt az elutasító döntés ellen a közgyűlésnél panasszal élhet. A panaszt az elnökséghez kell benyújtani.
(3) A tagsági viszony a tagfelvételről szóló határozat meghozatala napján keletkezik.

3.§ A tagok jogai és kötelezettségei

(1) Az Egyesület minden tagja

 • részt vehet az Egyesület tevékenységében,
 • az Egyesület rendezvényein és közgyűlésén felszólalhat, az Egyesület életével kapcsolatban véleményt nyilváníthat.
 • részt vehet a közgyűlés és vezetőség határozatainak előkészítésében,
 • a közgyűlés vagy a vezetőség elé terjeszthet minden olyan javaslatot, amely az Egyesület vállalt feladatai közé tartozik,
 • tájékoztatást kérhet az Egyesület vállalt feladatainak ellátásáról és tervezett programjainak megszervezéséről, amelyre a megkeresett tisztségviselők kötelesek válaszolni,
 • a személyhez fűződő jogok sérelme nélkül jogosult betekinteni az Egyesület valamennyi iratába,
 • részesülhet az Egyesület tagjainak nyújtott kedvezményekben és juttatásokban.

(2) Az Egyesület minden tagja köteles

 • megtartani az alapszabály rendelkezéseit,
 • elősegíteni az Egyesület célkitűzéseinek megvalósítását.

(3) Az Egyesület teljes jogú tagja a közgyűlésen szavazati joggal rendelkezik, az Egyesület bármely tisztségére megválasztható, illetve azok megválasztásában részt vehet.

Az Egyesület teljes jogú tagjai kötelesek megválasztásuk vagy kinevezésük esetén a tisztségükből eredő feladataikat lelkiismeretesen, a legjobb tudásuk szerint és a tagság elvárásainak megfelelően ellátni.
(4) Az Egyesület teljes jogú tagjai 75. életévük betöltését követően önkéntesen választhatják a szenior tagi címet, amelynek a viselése a tagi jogok és kötelezettségek szempontjából automatikusan a tiszteletbeli tagok szintjén határozza meg a státuszukat.

4.§ A tagsági viszony megszűnése

(1) Az Egyesület tagsági viszonya a következő esetekben és módon szűnik meg:

 • a tag kilépésével

- az Egyesület tagja tagsági jogviszonyát az Egyesület képviselőjéhez intézett írásbeli nyilatkozattal bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti. A tagsági viszony a nyilatkozatnak a képviselő általi kézhezvételével megszűnik.

 • a tagsági jogviszony egyesület általi felmondásával.

Ha az Alapszabályban meghatározott tagsági feltételeknek a tag nem felel meg, 30 napos határidővel, írásban az Egyesület a tagsági jogviszonyt felmondhatja. A felmondásról az Egyesület közgyűlése dönt.

 • a tag kizárásával

a tag kizárását megalapozhatja:
- olyan jogerős bírói ítélet, amelynek alapján a tagot szándékos bűncselekmény elkövetése miatt ítélték el és a büntető ítélet hatálya alatt áll,
- a tagnak olyan magatartása, amellyel az Egyesület szerveinek vagy tisztségviselőinek a feladataik ellátásával kapcsolatos tevékenységét akadályozza,
- a tagnak olyan magatartása, amellyel súlyosan sérti az alapszabály, vagy a civil szervezetekre vonatkozó jogszabályok előírásait, rendelkezéseit,
- a tagnak olyan magatartása, amellyel jogtalan előnyt szerez, vagy tagsági jogaival visszaél,
- ha a tagnak legalább egyéves tagdíjhátraléka van és azt külön írásbeli felhívás ellenére sem fizeti meg,

 • a tag halálával.

(2) A kizárásról, az Etikai Bizottság állásfoglalása és javaslata alapján, a közgyűlés határoz. A kizárásról szóló határozat meghozatala előtt lehetőséget kell adni a tagnak a tervezett intézkedés indokainak megismerésére, és a vele szemben támasztott kifogások elleni védekezésre.
A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni; az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. A kizáró határozatot a taggal közölni kell.
A közgyűlés döntése ellen a kizárt tag a tudomásszerzéstől számított harminc napon belül keresettel élhet.

 • fejezet

Az Egyesület szervei és azok hatásköre

Az Egyesület szervei:

 • Közgyűlés
 • Elnökség
 • Ellenőrző Bizottság
 • Etikai Bizottság
 • Jelölő Bizottság
 • Titkárság

1.§ A közgyűlés

(1) Az Egyesület legfőbb döntéshozó szerve a közgyűlés, amelyet a tagok összessége alkot.
A tag jogosult a közgyűlésen részt venni, szavazati jogát gyakorolni, a közgyűlés rendjének megfelelően felszólalni, kérdéseket feltenni, javaslatokat és észrevételeket tenni.

(2) A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

 • az Egyesület alapszabályának megállapítása és módosítása,
 • a vezető tisztségviselők megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása,
 • az Egyesület éves költségvetésének elfogadása és módosítása, valamint tagdíjának megállapítása,
 • az elnökség éves beszámolójának – ezen belül az Egyesület vagyoni helyzetéről szóló jelentés- megvitatása és elfogadása,
 • az elnökség határozatainak megváltoztatása, valamint az elnökség jogszabályba vagy alapszabályba ütköző határozatainak megsemmisítése,
 • az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával, vezető tisztségviselőjével, az ellenőrző bizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt;
 • a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és az ellenőrző bizottsági tagok vagy más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés;
 • döntés tag kizárásáról,
 • területi és országos szövetséghez való csatlakozás, valamint ezen szervezetekből történő kilépés,
 • az Egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása,
 • végelszámoló kijelölése.

(3) A közgyűlés bármely, az Egyesület vezetőségének, vagy tisztségviselőjének hatáskörébe tartozó ügyet megvizsgálás céljából a saját hatáskörébe vonhat, valamint abban eljárhat.

2.§ A közgyűlés ülései

(1) Évente legalább egy alkalommal – a vezetőség éves beszámolójának, valamint az Egyesület költségvetésének elfogadása céljából – közgyűlést kell tartani. A közgyűlést az Egyesület elnöke hívja össze.

(2) Az elnök javaslatára, ha a körülmények ezt indokolttá, a jogszabályok pedig lehetővé teszik, az Elnökség határozhat a közgyűlés és döntéshozatala elektronikus megtartásáról.

(3) Az elnök harminc napon belüli időpontra köteles összehívni a közgyűlést

 • ha a teljes jogú tagok legalább egyötöde írásban az ok és cél megjelölésével a közgyűlés összehívását kezdeményezi;
 • az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;
 • az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni, vagy
 • az egyesület céljainak elérése veszélybe került.

Ezekben az esetekben a közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az egyesület megszüntetéséről dönteni.

(4) A közgyűlés nem nyilvános; azon a tagokon és a közgyűlés összehívására jogosultak által tanácskozási joggal meghívottak vehetnek részt.

(5) A közgyűlésre az Egyesület valamennyi tagját a kitűzött időpontot megelőzően legalább nyolc nappal, a tervezett napirendi pontok közlésével meg kell hívni. A meghívóban a teljes jogú tagokat figyelmeztetni kell távolmaradásuk következményeire.

(6) A közgyűlés akkor határozatképes, ha ülésén az Egyesület teljes jogú tagjainak több mint a fele jelen van.

A határozatképtelenség miatt elhalasztott közgyűlést 30 napon belüli időpontra újból össze kell hívni. A megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő, minősített többséget nem igénylő ügyekben a jelenlevők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes.

(7) A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított három napon belül a tagok és az egyesület szervei a közgyűlést összehívó Elnöktől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával.
A napirend kiegészítésének tárgyában a közgyűlést összehívó elnök jogosult dönteni. Ha a napirend kiegészítése iránti kérelemről a közgyűlést összehívó elnök nem dönt, vagy azt elutasítja, a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában.

3.§ A közgyűlés döntéshozatali rendje

(1) A közgyűlés döntéseit általában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Titkos szavazást kell tartani, ha a döntés tárgya:

 • vezetőségi tag választása, visszahívása, tag kizárása, vagy más személyi kérdés;
 • -kivéve: jegyzőkönyv elkészítésében, illetve választás lebonyolításában közreműködők;
 • az Egyesület feloszlásának elhatározása.

(2) A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó IV. fejezet 1/a.), valamint 1/i.)-1/j.) pontokban előírt kérdésekben a közgyűlés a jelenlévő teljes jogú tagok háromnegyedes szótöbbségével dönt.

(3) A szavazásban nem vehet részt az a személy, akit, vagy akinek közeli hozzátartozóját a döntés személyében érinti. A tagnak az érdekeltségét a szavazást megelőzően be kell jelentenie.

(4) Szavazategyenlőség esetén a napirendi pont vitáját újból meg kell nyitni.

(5) A közgyűlés üléseiről hitelesített jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyvet az Egyesület elnöke, főtitkára és az erre a célra felkért, jelenlévő kettő tag – mint jegyzőkönyv-hitelesítők- írják alá.

4.§ Az Elnökség

(1) A vezetőség a közgyűlés által 3 (három) év időtartamra megválasztott Elnökség, amely elnökből, 2 fő alelnökből, főtitkárból és a jelölő bizottság elnökéből, valamint 6 fő választott tagból álló 11 tagú testület, amely két közgyűlés közötti időszakban teljes felelősséggel, önállóan intézkedik, irányítja az Egyesület életét és gondoskodik annak folyamatos működéséről.

(2) Az elnökség ülésein tanácskozási joggal vehetnek részt:
Ellenőrző Bizottság tagjai,
Etikai Bizottság tagjai,
a tiszteletbeli elnök,
a nemzetközi titkár,
szóvivő,
gazdasági titkár,
kincstárnok és az
elnöki tanácsadók.

(3) Az Elnökség feladatai az Egyesület céljainak, feladatainak és tevékenységének megismertetésével kapcsolatban:

 • két közgyűlés között elvi irányítást gyakorol, szervezi és vezeti az Egyesület tevékenységét és feladatának ellátásáról beszámol a soron következő közgyűlésen,
 • az Egyesület nevében kapcsolatba lép, illetve kapcsolatot tart fenn helyi és más szervekkel, e célból azokkal megállapodást köt, beleértve a tartós támogatásról szóló megállapodásokat is.
 • alapítvány létrehozása és működtetése.

 

(4) Az elnökség feladatai a közgyűlés működésével kapcsolatban:

 • meghatározza a közgyűlés tervezett napirendi pontjait, előkészíti, megvitatja és jóváhagyja a közgyűlési előterjesztéseket,
 • végrehajtja a közgyűlés határozatait.

(5) Az elnökség feladatai a tagsággal kapcsolatban:

 • dönt a teljes jogú, a pártoló tagok és a tiszteletbeli tagok felvétele kérdésében és mindezekről tájékoztatást ad a soron következő közgyűlésen,
 • a nyilvántartásba vett tagokat tagsági igazolvánnyal látja el és gondoskodik a tagok személyi adatainak birtokában a személyhez fűződő jogaik védelméről,
 • az Etikai Bizottság javaslata alapján, a közgyűlés elé terjeszti a kizárással kapcsolatos ügyeket.

(6) Az elnökség feladatai az Egyesület gazdálkodásával kapcsolatban:

 • összeállítja és elfogadásra a közgyűlés elé terjeszti a költségvetés tervezetét, valamint az éves beszámolót,
 • törekszik pályázati lehetőségek elnyerésére, amelyek az Egyesület céljainak megvalósítását segíti elő,
 • dönt a felajánlott feltételes juttatás elfogadásáról, vagy annak visszautasításáról,
 • dönt a szabad pénzeszközök befektetéséről, vagy más módon történő felhasználásáról.

(7) A vezetőség jogosult és egyben köteles intézkedni minden olyan ügyben, amely nem tartozik a közgyűlés, vagy valamely tisztségviselő kizárólagos hatáskörébe.

(8) Az elnökség üléseit az Egyesület elnöke hívja össze szükség szerint, de legalább félévenként. Az elnökség akkor határozatképes, ha ülésein a tagok több mint a fele jelen van. Az elnökség határozatait a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza.
Az elnökség üléséről felvett jegyzőkönyvet az elnök, és az erre a célra felkért jelenlévő kettő tag – mint jegyzőkönyv-hitelesítők- írják alá.

(9) Az elnökség döntéshozatali rendjére, jegyzőkönyvére és határozataira egyebekben a közgyűlésre előírt rendelkezéseket kell alkalmazni.

5.§ A tagok felvétele

A tagok felvételének előkészítése céljából a közgyűlés saját teljes jogú tagjai közül 9 tagú jelölő bizottságot választ, akik közül három tagot az elnökség jelöl. A jelölő bizottság megbízatása az új vezetőség megválasztásáig szól.

6.§ A vezetőség megválasztása

(1) A vezetőség tagjainak megválasztása céljából az Elnökség –a választást megelőző közgyűlés előtt 3 hónappal- az Egyesület teljes jogú tagjai közül 3 tagú Választási Bizottságot –felkéréssel- alakít, amelynek tagjai nem választhatók.

(3) A vezetőség tagjainak személyére bármely tag javaslatot tehet, a jelöléseket a választási bizottság koordinálja.

A választási bizottság saját tagjai közül választja meg az Elnökét. A bizottság feladata a soron következő vezetőségválasztás előkészítése, a jelölések összegyűjtése, a tagság véleményének kikérése, a jelöltek előterjesztése közgyűlési választásra. A bizottság megbízatása az új vezetőség megválasztásáig szól.

(4) Az Egyesület teljes jogú tagja:
egy elnökjelöltre, 2 fő alelnök-jelöltre, egy főtitkárjelöltre és 6 fő elnökségi tagra,
a jelölő bizottság elnökére és 8 tagjára,
az ellenőrző bizottság és az etikai bizottság elnökére és 2 - 2 tagjára + 2 – 2 póttagjára,
továbbá a kincstárnokra és a szóvivőre adhatja le szavazatát.

Érvénytelen az a szavazat, amelyen több jelölt neve szerepel, mint ahány megválasztható.

(5) Az Egyesület elnöke az a jelölt lesz, aki a leadott érvényes szavazatoknak több mint a felét megszerezte. Ha egyik elnökjelölt sem szerezte meg a leadott érvényes szavazatoknak több mint a felét, második fordulót kell tartani. Elnök az lesz, aki a leadott legtöbb érvényes szavazatot megszerezte.
Alelnökök, főtitkár, elnökségi tag, illetve vezetőségi tag az a jelölt lesz, aki a leadott legtöbb érvényes szavazatot megszerezte.

7.§ A vezetőség tagjainak összeférhetetlensége

(1) A vezetőség tagja az a személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet vezetőségi tag az,

 • akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült,
 • akit az Egyesület tevékenységébe tartozó foglalkozástól jogerősen eltiltottak,
 • akit a vezető tisztségviselői tevékenységtől eltiltottak, az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig.

(2) A vezetőség tagjainak kinevezésük alkalmával nyilatkozniuk kell tisztségük vállalásáról, valamint a személyükkel kapcsolatban fennálló összeférhetetlenségi okról, illetve ezen összeférhetetlenségi ok hiányáról.

8.§ Az elnökség megválasztott tagjai:

Az Egyesület elnöke:
Név: Dr. Bendzsel Miklós
Lakhely: 1223 Budapest, Márta u. 6/b.

Az Egyesület alelnöke:
Név: Dr. Szöllősi-Nagy András
Lakhely: 1172 Budapest, Mátka u. 33.

Az Egyesület alelnöke:
Név: Dr. Salgó András
Lakhely: 1025 Budapest, Görgényi út 5/A

Az Egyesület főtitkára:
Név: Dr. Takács János
Lakhely:1203; Budapest, Erdő u. 37.

Az Elnökség tagjai:

Név: Dr. Aszódi Attila
Lakhely: 1037 Budapest, Vízér u. 7.

Név: Dr. Kiss István
Lakhely: 1183 Budapest, Czuczor Gergely u. 6.

 

Név: Dr. Nádai László
Lakhely: 2241 Sülysáp, Szent István tér 7.

Név: Dr. Péter Tamás
Lakhely: 2022 Tahi, Liget u.5/11.

Név: Dr. Szabó Péter János
Lakhely: 2314 Halásztelek, Melinda u. 26.

Név: Dr. Véha Antal
Lakhely: 6725 Szeged, Szél u. 33.

Név: Dr. Volk Balázs
Lakhely: 1106 Budapest, Pilisi u. 54.

Az Ellenőrző Bizottság elnöke:
Név: Dr. Bárczay András
Lakhely: 1162 Budapest, Marcell u. 46.

Az Ellenőrző Bizottság tagjai:
Név: Dr. Döbröczöni Ádám
Lakhely: 3525 Miskolc, Major u. 110.

Név: Dr. Hargitai Hajnalka
Lakhely: 9023 Győr, Hermannn O. út 15.

Név: Dr. Novotny László
Lakhely: 2011 Budakalász, Sólyom u. 9.

Az Etikai Bizottság elnöke:
Név: Dr. Gillemot Ferenc
Lakhely: 2030 Érd, Olvasztár u. 22.

Az Etikai Bizottság tagjai:
Név: Dr. Gémes György András
Lakhely: 1185 Budapest, Pancsova u. 44.

Név: Dr. Jobbágy Ákos
Lakhely: 1124 Budapest, Bürök u. 13.

Név: Kimpián Aladár
Lakhely: 1022 Budapest, Rókushegyi lépcső 8.

Név: Mészáros János
Lakhely: 4025 Debrecen, Simonffy u. 11.

A Jelölő Bizottság elnöke:

Név: Dr. Szabó Péter János
Lakhely: 2314 Halásztelek, Melinda u. 26.

A Jelölő Bizottság tagjai:
Dr. Bede Zsuzsanna
Dr. Berta István
Dr. Bokor József
Dr. Borbás Lajos
Dr. Gáti József
Dr. Horváth Ákos
Dr. Mészáros István
Dr. Pokorádi László
Dr. Tardy Pál

 

Kincstárnok:
Név: Dr. Tomka János
Lakhely: 1025 Budapest, Nagybányai út 81/A.

Szóvivő:
Név: Dr. Szentgyörgyi Zsuzsa
Lakhely: 1124 Budapest, Thomán I. u. 14/III.

 

9.§ A vezetőség megbízatásának megszűnése

(1) Az elnökség megbízatása megszűnik:

 • mandátumának lejártával,
 • ha az elnökség lemond és a lemondást a közgyűlés tudomásul veszi.

(2) Az elnökségi tag megbízatása megszűnik:

 • az elnökség megbízatásának megszűnésével,
 • lemondással,
 • visszahívással,
 • a tagsági viszony megszűnésével,
 • halálával
 • cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával;
 • a vele szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.

(3) Az Elnökségi tag visszahívására abban az esetben kerülhet sor,

 • ha a tisztségéből eredő feladata ellátása során nem a legjobb tudása szerint és a tagság elvárásainak megfelelően jár el, illetve
 • feladata ellátásában – betegségből vagy tartós távollétből eredően – akadályoztatva van

és tisztségéről külön felhívás ellenére sem mond le.

Az elnökségi tag visszahívására egyebekben az Alapszabály kizárásra vonatkozó rendelkezéseit kell értelemszerűen alkalmazni.

 

10.§ Az Egyesület elnöke

(1) Az Egyesület elnöke olyan személy, aki erkölcsi és szakmai tekintélyével elősegíti az Egyesület célkitűzéseinek megvalósítását.

(2) Az Egyesület elnöke önállóan képviseli az Egyesületet.

(3) Az Egyesület elnöke gondoskodik az Egyesület alapszabály szerinti működéséről és a főtitkárral együtt irányítja annak tevékenységét. E tevékenysége körében:

 • összehívja és vezeti a közgyűlést és az elnökségi üléseket, azokon elnököl,
 • gondoskodik a közgyűlés és az elnökség határozatainak végrehajtásáról,
 • köteles beszámolni az elnökségnek az előző ülés óta eltelt időszak Egyesületet érintő eseményeiről és abban saját tevékenységéről,
 • felügyeletet gyakorol az elnökségi tagok felett, összehangolja és irányítja tevékenységüket,
 • a főtitkárral együtt halaszthatatlan ügyben intézkedik, feltéve, hogy az Egyesületet kár bekövetkeztétől óvja meg.

(4) Az Egyesület elnöke felügyeli az Egyesület pénzügyi és gazdálkodási tevékenységét. E tevékenysége körébenaz Egyesület Titkársága, megbízott könyvelője útján, a főtitkár, az Ellenőrző Bizottság elnöke, illetve a kincstárnok és a gazdasági titkár támogatásával:

 • a költségvetés keretei közt érvényes kötelezettségvállalás alapján utalványozási jogot gyakorol,
 • felel az éves költségvetési tervben jóváhagyott összegeknek a rendeltetésszerű és a mindenkori pénzügyi előírásoknak megfelelő felhasználásáért,
 • jogosult pénztári és leltári vizsgálatot tartani,
 • figyelemmel kíséri a pályázati lehetőségeket és ezekre felhívja a vezetőség figyelmét.
 • tájékoztatást ad az Egyesület szervei és tisztségviselői részére az Egyesület gazdálkodásáról és vagyoni helyzetéről,
 • pénztárkönyvet vezet, valamint elkészíti és vezeti az Egyesület vagyonleltárát,
 • beszedi és nyilvántartja a tagdíjakat, a tagdíjfizetés elmulasztása esetén felhívja a tagot a hátralék rendezésére és figyelmezteti a mulasztás következményeire,
 • figyelemmel kíséri a pártoló tagok és kívülálló támogatók anyagi hozzájárulásairól szóló megállapodások betartását és a támogatás elmaradása esetén intézkedést kezdeményez,
 • az Egyesület rendezvényeinek bevételeiről és kiadásáról elszámolást készít a vezetőség felé,
 • elkészíti az Egyesület adóbevallását és vagyon mérlegét, valamit az éves költségvetés tervezetét,
 • felel a bizonylati fegyelemért, valamint az Egyesület anyagi eszközeinek nyilvántartásáért és rendeltetésszerű felhasználásáért.

11.§ Az alelnökök

(1) Az Egyesület elnöke a napi ügyekkel kapcsolatos teendőinek egy részét az alelnökökre átruházhatja, azonban ennek megtörténtéről és terjedelméről a soron következő vezetőségi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(2) Az Egyesület 2 fő alelnöke együttes aláírási joggal képviseli az Egyesületet.

(3) Az alelnökök e feladataik ellátása körében mindent megtehetnek, amelyre az Alapszabály, a közgyűlés vagy a vezetőség döntése az Egyesület elnökét felhatalmazza, ugyanakkor terhelik mindazok a kötelezettségek, amelyek az Egyesület elnökére vonatkoznak.

12.§ A főtitkár

(1) A főtitkár segítséget nyújt a közgyűlésnek, az elnökségnek és az Egyesület elnökének feladataik ellátáshoz. Ennek keretében,
a titkárság közreműködésével:

 • előkészíti a közgyűlés és az elnökség üléseit, segíti az elnököt azok összehívásában,
 • gondoskodik az ülésanyagok kézbesítéséről, valamint a jegyzőkönyvek vezetéséről,
 • gondoskodik a közgyűlés és az elnökség határozatainak kiadásáról, kézbesítéséről és nyilvántartásáról,
 • intézi az Egyesület levelezését, gondoskodik az Egyesülethez érkező iratok, levelek elintézéséről és a vezetőséggel ismerteti azokat,
 • vezeti a tagnyilvántartást és intézi a tagsági viszonnyal kapcsolatos ügyeket
 • ellenjegyzi a kiadásokat az Egyesület költségvetésének megfelelően,
 • kezeli az Egyesület irattárát és bélyegzőjét,
 • ellátja az Egyesület napi ügyeivel kapcsolatos szervezési feladatokat.

(2) Az Egyesület főtitkára önállóan képviseli az Egyesületet.

13.§ A kincstárnok

A kincstárnok az Egyesület pénzügyi, eszköz- és szellemi vagyonának kezelésével és gyarapításával kapcsolatos stratégiai célkitűzések kialakításában és teljesítésében, a támogató pártoló kapcsolati intézményekkel és személyekkel való együttműködésben segíti az Elnököt a közgyűlés és az elnökség határozatainak megfelelően.

 

14.§ Ellenőrző Bizottság

(1) Az Ellenőrző Bizottság a közgyűlés által választott elnökből, 4 fő tagból áll.
(2) Az Ellenőrző Bizottság feladata az Egyesület működésének, vagyonkezelésének és gazdálkodásának ellenőrzése.
Ennek során:

 • jogosult betekinteni az Egyesület könyveibe, irataiba, elszámolásaiba, és azok tartalmát köteles megvizsgálni,
 • jogosult bármely tisztségviselőtől munkájával kapcsolatban tájékoztatást kérni,
 • köteles a törvényes működést rendszeresen figyelemmel kísérni, ellenőrizni és a szükség szerinti intézkedéseket haladéktalanul megtenni,
 • köteles minden olyan döntést, amely az egyesület törvényes működésével, gazdálkodásával kapcsolatban előterjesztésre kerül előzetesen megvizsgálni, s ennek eredményéről az előterjesztőt tájékoztatni,
 • köteles a közgyűlés elé terjesztett éves költségvetést, éves gazdálkodási mérleget az előterjesztés előtt megvizsgálni, véleményét a közgyűlésen ismertetni,
 • minden közgyűlésen köteles az eltelt időszakról beszámolni.

Az Ellenőrző Bizottság munkatervét maga állapítja meg.

(3) A Bizottság üléseit – előzetes egyeztetés alapján - írásbeli meghívóval, a napirend megjelölésével és az ülést megelőzően legalább 8 nappal a bizottság elnöke hívja össze. Az ülés akkor határozatképes, ha azon legalább három tag jelen van.
Határozatait egyszerű szótöbbséggel és nyílt szavazással hozza.
Az ülésekről jegyzőkönyvet kell vezetni, amelyet minden jelenlévő tagnak alá kell írni és minden megválasztott tagnak meg kell küldeni.

(4) Az Ellenőrző Bizottság köteles az elnököt, illetve az elnökséget tájékoztatni, és az elnökség, illetve a közgyűlés összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy

 • az Egyesület működése során olyan jogszabálysértés, vagy a szervezet érdekeit súlyosan sértő olyan egyéb esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az elnökség vagy a közgyűlés döntését igényli;
 • valamely események az Egyesületre nézve hátrányos következményekkel járó alakulása miatt valamelyik vezető tisztségviselő felelősségét megalapozó tény merült fel.

Az indítványra az elnökséget vagy a közgyűlést 30 napon belül össze kell hívni. Ha ez nem történik meg, az összehívásra az Ellenőrző Bizottság is jogosulttá válik.

15.§ Etikai Bizottság

(1) Az Etikai Bizottság a közgyűlés által választott 1 fő elnökből, 4 fő tagból áll.
(2) A Bizottság üléseit –előzetes egyeztetés alapján- írásbeli meghívóval, a napirend megjelölésével és az ülést megelőzően legalább 8 nappal a bizottság elnöke hívja össze. Az ülés akkor határozatképes, ha azon legalább három tag jelen van.
Határozatait egyszerű szótöbbséggel és nyílt szavazással hozza.
Az ülésekről jegyzőkönyvet kell vezetni, amelyet minden résztvevő tagnak alá kell írni.
(3) A Bizottság eljárása az Egyesület valamely tagjának bejelentésére indul. A Bizottság az érdemi döntés előtt meg kell hallgassa az érintett tagot.
A Bizottság javaslatát az Elnökséghez juttatja el.

16.§ Jelölő Bizottság

(1) A Jelölő Bizottság a közgyűlés által választott 1 fő elnökből és 8 fő tagból áll. A Bizottság 3 tagját az Elnökség jelöli. A Jelölő Bizottság elnöke tagja az Elnökségnek.

(2) Feladataik:

 • Tagfelvételek előkészítése, Elnökség elé terjesztése;
 • A tagfelvételi munka irányairól az elnökség tájékoztatása;
 • A tagokról a kiadványokban megjelentetett anyagok összeállítása.

 

17.§ Titkárság

A titkárság munkatársait az Elnökség bízza meg az elvégzendő feladatok figyelembevételével.

V.    fejezet
1.§ Az Egyesület bevételei és gazdálkodása

(1) Az Egyesület a közgyűlés által jóváhagyott éves költségvetési terv alapján gazdálkodik.

Az Egyesület bevételei:

 • tagdíjak,
 • pártoló tagok támogatásai, magán- és jogi személyek, valamint jogi személyiség nélküli szerveztek vagyoni hozzájárulásai,

  -  jogi személyiséggel bíró támogató szervezetek pénzügyi támogatásai,
-  állami intézmények célhoz kötött támogatásai,

 • az Egyesület rendezvényeiből származó bevételek,
 • pályázati támogatások,
 • végintézkedés alapján magánszemélyek hagyatéka, hagyománya,
 • az Egyesület gazdasági tevékenységéből származó nyereség.

Az Egyesület kiadásai: az alapszabályban megjelölt célok megvalósítása érdekében felmerült költségek.

(2) A tagdíj összegét, valamit a tagdíjfizetés rendjét a közgyűlés külön határozatban állapítja meg. Az elhunyt, kilépett, valamint a kizárt tagok által az eltelt időszakra befizetett tagdíj nem követelhető vissza.

(3) Az Egyesület nevében vagy javára történő adománygyűjtés csak az Egyesület elnöke által kiállított megbízólevél alapján végezhető.

(4) Az Egyesület az évente rendszeres, azonos vagy növekvő összegű támogatás – tartós adományozás – átvétele céljára a támogatást nyújtó magánszeméllyel vagy szervezettel írásban állapodik meg. A szerződésben rendelkezni kell a támogatással való elszámolás feltételeiről és módjáról.

(5) A támogató szervezet az Elnökség ilyen határozata esetén jogosult ’a Magyar Mérnökakadémia hivatalos támogatója’ cím feltételekhez kötött használatára.

(6) Az Egyesület csak olyan vállalkozásokban vehet részt, amelyben a felelőssége nem haladhatja meg az általa bevitt vagyon értékét.

(7) Az Egyesület a rendezvényeiből szerzett bevételeket, valamint a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt kizárólag a jelen alapszabályban részletesen meghatározott tevékenységére fordíthatja.

(8) Az Egyesület pénzforgalmát folyószámlán bonyolítja. Az Egyesület bankszámlája felett önálló aláírási joggal az Egyesület elnöke és a főtitkára rendelkezik, akadályoztatásuk esetén a két alelnök együttesen.

(9) Az Egyesület házipénztárában legfeljebb a tárgyévi költségvetésben meghatározott összegű – a napi szükségletek fedezéséhez elegendő mennyiségű- készpénz őrizhető.

 

2.§ Felelősség az Egyesület gazdálkodásáért

Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok – a tagdíj befizetésén túl – az Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.

Az utalványozásra jogosultak az alapszabállyal ellentétes vétkes károkozásuk esetén teljes személyi és anyagi felelősséggel tartoznak.

Az Egyesület tagjai a rájuk bízott értékek, anyagi eszközök és vagyontárgyak tekintetében a polgári jog szabályai szerint felelősek.

 

VI.
1.§ Az Egyesület megszűnése

(1) Az Egyesület más jogi személlyé nem alakulhat át, csak egyesülettel egyesülhet és csak egyesületekre válhat szét.

(2) A jogi személy jogutód nélküli megszűnésének általános esetein túl az egyesület jogutód nélkül megszűnik, ha

 • az egyesület megvalósította célját vagy egyesület céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és új célt nem határoztak meg, vagy
 • az egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt.

VII.
Vegyes és záró rendelkezések

Az Egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén – a hitelezők követeléseinek kiegyenlítése után fennmaradó vagyont az Egyesület céljával megegyező vagy hasonló cél megvalósítására létrejött civil szervezetnek kell átadni.

A vezető tisztségviselők felelősségére jogutód nélküli megszűnés esetén a Ptk. 3:86 §-ban foglaltak az irányadók.

Jelen módosításokkal egységes szerkezetben összeállított alapszabályt az Egyesület 2020. szeptember 25-én megtartott közgyűlése megtárgyalta és azt K15/2020. számú határozatával elfogadta.

Budapest, 2020. szeptember 28. napján.

 

 
Dr. Bendzsel Miklós
elnök

 

 MAGYAR MÉRNÖKAKADÉMIA ALAPSZABÁLYA

Jelenleg hatályos

 

amely az alapító tagok által, Magyarország Alaptörvénye VIII. cikk (2) bekezdésében biztosított alapvető szabadságjogukkal élve, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:1–48. §; továbbá a 3:63-87. §-ban rögzített feltételekkel az 1990. 02. 13-án a Fővárosi Törvényszék által hozott 61523/1990. számú végzésével, 1260. sorszám alatt nyilvántartásba vett Egyesület szervezeti rendjét, valamint működési feltételeit az alábbiakban állapítjuk meg a vastagítottan kiemelt módosításokkal egységes szerkezetben:

 1. fejezet

Általános rendelkezések

Az egyesület megnevezése: Magyar Mérnökakadémia (a továbbiakban: Egyesület)
Az egyesület angol nyelvű elnevezése: Hungarian Academy of Engineering
Az egyesület rövidített neve: MMA

Az egyesület székhelye:
H-1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. (BME „D”ép.1/108
postacím:  H-1507 Budapest, Pf. 149.

Az Egyesület működésének területe: Magyarország közigazgatási területe.

Az Egyesület jogi személy. Az Egyesület civil szervezet.

Az Egyesület képviselői:
az Egyesület mindenkori elnöke és főtitkára.
Az Egyesület jelenlegi első vezető tisztségviselője: Dr. Bendzsel Miklós

Az Egyesület a nyilvánosság biztosítása érdekében honlapot működtet. Ennek internetes elérhetősége: www.mernokakademia.hu
Az Egyesület elektronikus kézbesítési címe: mma@mail.bme.hu
Cégkapu-regisztráció címe: 19624600#cegkapu
Az Egyesület emblémája (logója):
a Magyar Szabadalmi Hivatalban 130380. védjegy lajstromszámon nyilvántartott, Dr. Rubik Ernő által egyedileg tervezett, egymásba fonódó MMA betűkből képzett grafika. (1. sz. melléklet szerint)

Az Egyesület megalakulására 1990. január 29-én a MTESZ Kossuth Lajos téri Székházában tartott alakuló ülésen került sor.
Az alapítók tagjegyzéke a tagok aláírásával és személyi azonosító számukkal a 2. sz. mellékletként csatolva.
Az alapító tagok neve és lakóhelye:
Dr. Arató Péter         1137 Budapest, Katona J. u. 3.
Dr. Bán Gábor           1026 Budapest, Pasaréti út 115
Dr. Baranyi Zoltán      1222 Budapest, Május 1 út 18.
Dr. Barátossy Jenő      1055 Budapest, Markó u. 1/a.
Dr. Bihari István       1055 Budapest, Kossuth L. tér 6-8.
Dr. Bokor József        1121 Budapest, Árnyas u. 14.
Dr. Brenner András      1038 Budapest, Meder u. 9.
Dr. Czoboly Ernő        1025 Budapest, Battai út 5.
Dr. Dóry Béla           1138 Budapest, Váci út 36.
Dr. Erdélyi Ferenc      1141 Budapest, Vágsellye u. 6/A.
Dr. Ferenczy Pál        1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. III.325.
Dr. Gágyor Pál          1051 Budapest, Arany János u. 24.
Dr. Gáspár Zsolt        1025 Budapest, Felső Zöldmáli út 3/B.
Dr. Gelencsér László    3900 Zalaegerszeg, Nemzetőr u. 24.
Dr. Ginsztler János     1124 Budapest, Hegyalja út 73.
Dr. Gordos Géza         1124 Budapest, Ormódi u. 12/A.
Dr. Hadas János         1022 Budapest, Bogár u. 2.
Hatvani György          1011 Budapest, Vám u. 5-7.
Dr. Káldor Mihály       3515 Miskolc,  Csabai kapu 18.
Dr. Konkoly Tibor       1111 Budapest, Bartók Béla út 50.
Dr. Lajos Tamás         1025 Budapest, Mandula u. 35.
Dr. Lengyel Gyula       1011 Budapest, Vám u. 5-7.
dr. Matus Lajos         1025 Budapest, Battai út 5.
Dr. Nagy Menyhért       1111 Budapest, Budafoki út 34/B. IV/1.
Pálfalvi István         1152 Budapest, Rákos u. 143.
Dr. Penninger Antal     1113 Budapest, Györök u. 31.
Dr. Pungor Ernő         1112 Budapest, Meredek u. 4.
Dr. Rác Péter           1124 Budapest, Veréb u.4.
Ratkó István            1031 Budapest, Városfal-köz 4. I/4.
Dr. Rubik Ernő          1026 Budapest, Páfrány u. 7.
Id. Rubik Ernő          1122 Budapest, Városmajor u. 74.
Scharle Péter           1112 Budapest, Meredek u. 60.
Dr. Simig Péter         1014 Budapest, Úri u. 72.
Dr. Száday Rezső        1145 Budapest, Laki Adolf u. 3.
Dr. Szluka Emil         1085 Budapest, Üllői út 2-4. III/36.
Dr. Szokol György       1185 Budapest, Ködmön u.37.
Dr. Tófalvi Gyula       1052 Budapest, Martinelli tér 8.
Dr. Tóth János          1055 Budapest, Kossuth tér 6-8.
Dr. Trampus Péter       2060 Bicske,   Zrínyi M. u. 20.
Dr. Várlaki Péter       1118 Budapest, Kelenhegyi út 75.
Dr. Verő Balázs         1021 Budapest, Széphalom u. 3/B.

Az Egyesület részére teljesített vagyoni hozzájárulások megnevezése és értéke:
Alapító tagok általi tagdíj befizetések, valamint az OMFB-től kapott támogatással az induló vagyon 4.550.400,- Ft, azaz Négymillió-ötszázötvenezer-négyszáz forint, amely az alapításkor hiánytalanul az Egyesület részére befizetésre került. A teljesített vagyoni hozzájárulást a vagyonmérleg tartalmazza.

A vagyon, rendelkezésre bocsátásának módja és ideje:
Az Egyesület tagjai minden év március 31-ig az Egyesület bankszámlájára történő befizetéssel évente tagdíjat kötelesek fizetni. A tagdíj kategóriákat és azok mértékét a közgyűlés határozatban állapítja meg.

 1. fejezet

Az Egyesület jellege, célja és tevékenysége

Az Egyesület célja:
1.
Az MMA – mint a Mérnökakadémiák Szövetségének (Council of Academies of Engineering and Technological Sciences, CAETS – Washington, USA) teljes jogú tagja- célja, hogy a kreatív mérnöki tevékenységek nemzetközi integrációjának szolgálatára létrehozza a független nemzeti mérnökakadémia szervezeti kereteit és működési feltételeit Magyarországon oly módon, hogy lehetővé váljon a szervezett együttműködés más országok mérnökakadémiáival, a Magyar Tudományos Akadémiával, a magyar tudományos egyesületekkel, szövetségekkel, felsőoktatási és kutató intézményekkel.

 

 

2.
Célja továbbá, hogy előmozdítsa, támogassa a technika és a technológiák fejlődését, és működésükben segítse a mérnöki – és azzal közvetlenül kapcsolódó természettudományi – szakterületeken tevékenykedő, kiemelkedő alkotókészségű személyek, munkacsoportok munkáját: a kreatív mérnöki ismereteket – különös tekintettel az inter- és multidiszciplináris eredményekre – terjessze a mérnöki gyakorlat minden területén, a gazdaság erősítése és a szociális jólét elősegítése érdekében.

3.
Az MMA célja továbbá, hogy hasznosan szolgálja Magyarországot és a nemzetet minden olyan szakterületen, amely a technika és a technológiák fejlődésével – a nemzeti jólét ezen alapvető eszközeivel – összefügg; e körben információszerző tevékenységet végezzen, véleményt nyilvánítson, tanácsokat adjon a Kormánynak, a kormányzati és önkormányzati szervezeteknek, az Országgyűlésnek, indokolt esetben másoknak.
Az Egyesület a tevékenységi körét érintő kérdésekben – önállóságának megőrzése mellett:

 1. együttműködik állami és önkormányzati szervekkel, továbbá
 2. együttműködik hazai és nemzetközi mérnöki és természettudományi szakterületen dolgozó tudományos munkát végző szakemberekkel illetve civil szervezetekkel

4.
Az Egyesület célkitűzéseinek megvalósítása érdekében:

 1. rendezvényeket, pályázatokat, tanulmányutakat szervez, kiadványokat jelentet meg. Ezek anyagi fedezetére, továbbá a mérnöki és természettudományi kultúra széleskörű támogatására alapítványt hoz létre, valamint pályázik hazai és külföldi támogatásra.

Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

 1. fejezet

Az Egyesület tagjai

Az Egyesület teljes jogú tagja lehet az a magyar állampolgárságú természetes személy, aki elfogadja az Egyesület Alapszabályát és nyilatkozatban vállalja, hogy tevékenyen részt vesz az Egyesület munkájában, valamint fizeti a tagdíjat, továbbá rendelkezik mérnöki vagy természettudományi egyetemi végzettséget igazoló oklevéllel (M.Eng., illetve M.Sc.), egy idegen nyelv tárgyalóképes ismeretével, és legalább egy elismert alábbi eredményt a következő működési területek egyikén fel tud mutatni:

 1. olyan kreatív elméleti és/vagy gyakorlati mérnöki tevékenységek, amelyek jelentősen gazdagították a mérnöki tudományokat; alapvető eredményt hoztak az oktatásban és a továbbképzésben;

nagy jelentőségű elméleti eredmények általában.

 1. új, társadalmi jelentőségű technikai és/vagy technológiai eredmények, vagy korábban ismertek alapvető megújításában elért gyakorlati eredmények, beleértve az ezen ismeretek felsőfokú oktatásában, szakirodalmi feldolgozásban elért eredményeket.

Az Egyesület pártoló tagjai lehetnek mindazon természetes személyek, akik az Egyesület anyagi támogatását vállalják.

Az Elnökség határozatával az Egyesület tiszteletbeli tagjai sorába vehetők fel mindazon természetes személyek, akik az Egyesület kapcsolatainak ápolásában, valamint az Egyesület céljainak megvalósítása érdekében végzett közéleti, társadalmi tevékenységükkel kiemelkedően értékes munkát végeznek.
A tiszteletbeli tag a közgyűlésen szavazhat, az MMA és alapítványi díjaira esélyes lehet.
Az Egyesületnek tiszteletbeli tagja lehet külföldi állampolgárságú természetes személy is, de választott funkciót nem tölthet be.

Nem lehet az Egyesület tagja, akit

 1. korábban kizártak,
 2. szándékos bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen elítéltek és a büntető ítélet hatálya alatt áll.

Az Egyesület tagnyilvántartást vezet, a tagok adatait csak saját céljára használhatja.

A tagsági viszony keletkezése

A tagfelvételeknél az MMA törekszik arra, hogy tagjai sorában valamennyi mérnöki szakterület képviselve legyen.
Az MMA korlátozott taglétszámmal működik, egyidejűleg 300 fő teljes jogú tagja lehet.
A tagok felvételi javaslatát 2 tag írásbeli ajánlásával együtt a jelölő bizottság elnöke terjeszti be az elnökség elé, a jelölt nyilatkozatával. A tagfelvétel tárgyában az elnökség a soron következő ülésén dönt.
Az Elnökség titkos szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza meg határozatát.
A felvételi javaslat elutasítását indokolni kell.
A jelölt az elutasító döntés ellen a közgyűlésnél panasszal élhet. A panaszt az elnökséghez kell benyújtani.
A tagsági viszony a tagfelvételről szóló határozat meghozatala napján keletkezik.

A tagok jogai és kötelezettségei

Az Egyesület minden tagja

 1. részt vehet az Egyesület tevékenységében,
 2. az Egyesület rendezvényein és közgyűlésén felszólalhat, az Egyesület életével kapcsolatban véleményt nyilváníthat.
 3. részt vehet a közgyűlés és vezetőség határozatainak előkészítésében,
 4. a közgyűlés vagy a vezetőség elé terjeszthet minden olyan javaslatot, amely az Egyesület vállalt feladatai közé tartozik,
 5. tájékoztatást kérhet az Egyesület vállalt feladatainak ellátásáról és tervezett programjainak megszervezéséről, amelyre a megkeresett tisztségviselők kötelesek válaszolni,
 6. a személyhez fűződő jogok sérelme nélkül jogosult betekinteni az Egyesület valamennyi iratába,
 7. részesülhet az Egyesület tagjainak nyújtott kedvezményekben és juttatásokban.

Az Egyesület minden tagja köteles

 1. megtartani az alapszabály rendelkezéseit,
 2. elősegíteni az Egyesület célkitűzéseinek megvalósítását.

Az Egyesület teljes jogú tagja a közgyűlésen szavazati joggal rendelkezik, az Egyesület bármely tisztségére megválasztható, illetve azok megválasztásában részt vehet.

Az Egyesület teljes jogú tagjai kötelesek megválasztásuk vagy kinevezésük esetén a tisztségükből eredő feladataikat lelkiismeretesen, a legjobb tudásuk szerint és a tagság elvárásainak megfelelően ellátni.

A tagsági viszony megszűnése

Az Egyesület tagsági viszonya a következő esetekben és módon szűnik meg:

 1. a tag kilépésével

- az Egyesület tagja tagsági jogviszonyát az Egyesület képviselőjéhez intézett írásbeli nyilatkozattal bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti. A tagsági viszony a nyilatkozatnak a képviselő általi kézhezvételével megszűnik.

 1. a tagsági jogviszony egyesület általi felmondásával.

Ha az Alapszabályban meghatározott tagsági feltételeknek a tag nem felel meg, 30 napos határidővel, írásban az Egyesület a tagsági jogviszonyt felmondhatja. A felmondásról az Egyesület közgyűlése dönt.

 1. a tag kizárásával

a tag kizárását megalapozhatja:
- olyan jogerős bírói ítélet, amelynek alapján a tagot szándékos bűncselekmény elkövetése miatt ítélték el és a büntető ítélet hatálya alatt áll,
- a tagnak olyan magatartása, amellyel az Egyesület szerveinek vagy tisztségviselőinek a feladataik ellátásával kapcsolatos tevékenységét akadályozza,
- a tagnak olyan magatartása, amellyel súlyosan sérti az alapszabály, vagy a civil szervezetekre vonatkozó jogszabályok előírásait, rendelkezéseit,
- a tagnak olyan magatartása, amellyel jogtalan előnyt szerez, vagy tagsági jogaival visszaél,
- ha a tagnak legalább egyéves tagdíjhátraléka van és azt külön írásbeli felhívás ellenére sem fizeti meg,

 1. a tag halálával.

A kizárásról, az Etikai Bizottság állásfoglalása és javaslata alapján, a közgyűlés határoz. A kizárásról szóló határozat meghozatala előtt lehetőséget kell adni a tagnak a tervezett intézkedés indokainak megismerésére, és a vele szemben támasztott kifogások elleni védekezésre.
A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni; az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. A kizáró határozatot a taggal közölni kell.
A közgyűlés döntése ellen a kizárt tag a tudomásszerzéstől számított harminc napon belül keresettel élhet.

 1. fejezet

Az Egyesület szervei és azok hatásköre

Az Egyesület szervei:

 1. Közgyűlés
 2. Elnökség
 3. Ellenőrző Bizottság
 4. Etikai Bizottság
 5. Jelölő Bizottság
 6. Titkárság
 7. A közgyűlés

Az Egyesület legfőbb döntéshozó szerve a közgyűlés, amelyet a tagok összessége alkot.
A tag jogosult a közgyűlésen részt venni, szavazati jogát gyakorolni, a közgyűlés rendjének megfelelően felszólalni, kérdéseket feltenni, javaslatokat és észrevételeket tenni.

A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

 1. az Egyesület alapszabályának megállapítása és módosítása,
 2. a vezető tisztségviselők megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása,
 3. az Egyesület éves költségvetésének elfogadása és módosítása, valamint tagdíjának megállapítása,
 4. az elnökség éves beszámolójának – ezen belül az Egyesület vagyoni helyzetéről szóló jelentés- megvitatása és elfogadása,
 5. az elnökség határozatainak megváltoztatása, valamint az elnökség jogszabályba vagy alapszabályba ütköző határozatainak megsemmisítése,
 6. az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával, vezető tisztségviselőjével, az ellenőrző bizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt;
 7. a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és az ellenőrző bizottsági tagok vagy más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés;
 8. döntés tag kizárásáról,
 9. területi és országos szövetséghez való csatlakozás, valamint ezen szervezetekből történő kilépés,
 10. az Egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása,
 11. végelszámoló kijelölése.

A közgyűlés bármely, az Egyesület vezetőségének, vagy tisztségviselőjének hatáskörébe tartozó ügyet megvizsgálás céljából a saját hatáskörébe vonhat, valamint abban eljárhat.

A közgyűlés ülései

Évente legalább egy alkalommal – a vezetőség éves beszámolójának, valamint az Egyesület költségvetésének elfogadása céljából – közgyűlést kell tartani. A közgyűlést az Egyesület elnöke hívja össze.

Az elnök harminc napon belüli időpontra köteles összehívni a közgyűlést

 1. ha a teljes jogú tagok legalább egyötöde írásban az ok és cél megjelölésével a közgyűlés összehívását kezdeményez;
 2. az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;
 3. az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni, vagy
 4. az egyesület céljainak elérése veszélybe került.

Ezekben az esetekben a közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az egyesület megszüntetéséről dönteni.

A közgyűlés nem nyilvános; azon a tagokon és a közgyűlés összehívására jogosultak által tanácskozási joggal meghívottak vehetnek részt.

A közgyűlésre az Egyesület valamennyi tagját a kitűzött időpontot megelőzően legalább nyolc nappal, a tervezett napirendi pontok közlésével meg kell hívni. A meghívóban a teljes jogú tagokat tájékoztatni kell távolmaradásuk következményeire.

A közgyűlés akkor határozatképes, ha ülésén az Egyesület teljes jogú tagjainak több mint a fele jelen van.

A határozatképtelenség miatt elhalasztott közgyűlést 30 napon belüli időpontra újból össze kell hívni. A megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő, minősített többséget nem igénylő ügyekben a jelenlevők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes.

A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított három napon belül a tagok és az egyesület szervei a közgyűlést összehívó Elnöktől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával.
A napirend kiegészítésének tárgyában a közgyűlést összehívó elnök jogosult dönteni. Ha a napirend kiegészítése iránti kérelemről a közgyűlést összehívó elnök nem dönt, vagy azt elutasítja, a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában.

A közgyűlés döntéshozatali rendje

A közgyűlés döntéseit általában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Titkos szavazást kell tartani, ha a döntés tárgya:

 1. vezetőségi tag választása, visszahívása, tag kizárása, vagy más személyi kérdés;
 2. -kivéve: jegyzőkönyv elkészítésében, illetve választás lebonyolításában közreműködők;
 3. az Egyesület feloszlásának elhatározása.

A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó IV. fejezet 1/a.), valamint 1/i.)-1/j.) pontokban előírt kérdésekben a közgyűlés a jelenlévő teljes jogú tagok háromnegyedes szótöbbségével dönt.

A szavazásban nem vehet részt az a személy, akit, vagy akinek közeli hozzátartozóját a döntés személyében érinti. A tagnak az érdekeltségét a szavazást megelőzően be kell jelentenie.

Szavazategyenlőség esetén a napirendi pont vitáját újból meg kell nyitni.

A közgyűlés üléseiről hitelesített jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyvet az Egyesület elnöke, főtitkára és az erre a célra felkért, jelenlévő kettő tag – mint jegyzőkönyv-hitelesítők- írják alá.

 1. Az Elnökség

 

A vezetőség a közgyűlés által 3 (három) év időtartamra megválasztott Elnökség, amely elnökből, 2 fő alelnökből, főtitkárból és a jelölő bizottság elnökéből, valamint 6 fő választott tagból álló 11 tagú testület, amely két közgyűlés közötti időszakban teljes felelősséggel, önállóan intézkedik, irányítja az Egyesület életét és gondoskodik annak folyamatos működéséről.

Az elnökség ülésein tanácskozási joggal vehetnek részt:
Ellenőrző Bizottság tagjai,
Etikai Bizottság tagjai,
a tiszteletbeli elnök,
a nemzetközi titkár,
szóvivő,
gazdasági titkár és a
kincstárnok.

Az Elnökség feladatai az Egyesület céljainak, feladatainak és tevékenységének megismertetésével kapcsolatban:

 1. két közgyűlés között elvi irányítást gyakorol, szervezi és vezeti az Egyesület tevékenységét és feladatának ellátásáról beszámol a soron következő közgyűlésen,
 2. az Egyesület nevében kapcsolatba lép, illetve kapcsolatot tart fenn helyi és más szervekkel, e célból azokkal megállapodást köt, beleértve a tartós támogatásról szóló megállapodásokat is.
 3. alapítvány létrehozása és működtetése.

Az elnökség feladatai a közgyűlés működésével kapcsolatban:

 1. meghatározza a közgyűlés tervezett napirendi pontjait, előkészíti, megvitatja és jóváhagyja a közgyűlési előterjesztéseket,
 2. végrehajtja a közgyűlés határozatait.

Az elnökség feladatai a tagsággal kapcsolatban:

 1. dönt a teljes jogú, a pártoló tagok és a tiszteletbeli tagok felvétele kérdésében és mindezekről tájékoztatást ad a soron következő közgyűlésen,
 2. a nyilvántartásba vett tagokat tagsági igazolvánnyal látja el és gondoskodik a tagok személyi adatainak birtokában a személyhez fűződő jogaik védelméről,
 3. az Etikai Bizottság javaslata alapján, a közgyűlés elé terjeszti a kizárással kapcsolatos ügyeket.

Az elnökség feladatai az Egyesület gazdálkodásával kapcsolatban:

 1. összeállítja és elfogadásra a közgyűlés elé terjeszti a költségvetés tervezetét, valamint az éves beszámolót,
 2. törekszik pályázati lehetőségek elnyerésére, amelyek az Egyesület céljainak megvalósítását segíti elő,
 3. dönt a felajánlott feltételes juttatás elfogadásáról, vagy annak visszautasításáról,
 4. dönt a szabad pénzeszközök befektetéséről, vagy más módon történő felhasználásáról.

A vezetőség jogosult és egyben köteles intézkedni minden olyan ügyben, amely nem tartozik a közgyűlés, vagy valamely tisztségviselő kizárólagos hatáskörébe.

Az elnökség üléseit az Egyesület elnöke hívja össze szükség szerint, de legalább félévenként. Az elnökség akkor határozatképes, ha ülésein a tagok több mint a fele jelen van. Az elnökség határozatait a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza.
Az elnökség üléséről felvett jegyzőkönyvet az elnök, és az erre a célra felkért jelenlévő kettő tag – mint jegyzőkönyv-hitelesítők- írják alá.

Az elnökség döntéshozatali rendjére, jegyzőkönyvére és határozataira egyebekben a közgyűlésre előírt rendelkezéseket kell alkalmazni.

A tagok felvétele

A tagok felvételének előkészítése céljából a közgyűlés saját teljes jogú tagjai közül 9 tagú jelölő bizottságot választ, akik közül három tagot az elnökség jelöl. A jelölő bizottság megbízatása az új vezetőség megválasztásáig szól.

A vezetőség megválasztása

A vezetőség tagjainak megválasztása céljából az Elnökség –a választást megelőző közgyűlés előtt 3 hónappal- az Egyesület teljes jogú tagjai közül 3 tagú Választási Bizottságot –felkéréssel- alakít, amelynek tagjai nem választhatók.

A vezetőség tagjainak személyére bármely tag javaslatot tehet, a jelöléseket a választási bizottság koordinálja.

A választási bizottság saját tagjai közül választja meg az Elnökét. A bizottság feladata a soron következő vezetőség választás előkészítése, a jelölések összegyűjtése, a tagság véleményének kikérése, a jelöltek előterjesztése közgyűlési választásra. A bizottság megbízatása az új vezetőség megválasztásáig szól.

Az Egyesület teljes jogú tagja:
egy elnökjelöltre, 2 fő alelnök-jelöltre, egy főtitkárjelöltre és 6 fő elnökségi tagra,
a jelölő bizottság elnökére és 8 tagjára,
az ellenőrző bizottság és az etikai bizottság elnökére és 2 - 2 tagjára + 2 – 2 póttagjára,
továbbá a kincstárnokra és a szóvivőre adhatja le szavazatát.

Érvénytelen az a szavazat, amelyen több jelölt neve szerepel, mint ahány megválasztható.

Az Egyesület elnöke az a jelölt lesz, aki a leadott érvényes szavazatoknak több mint a felét megszerezte. Ha egyik elnökjelölt sem szerezte meg a leadott érvényes szavazatoknak több mint a felét, második fordulót kell tartani. Elnök az lesz, aki a leadott legtöbb érvényes szavazatot megszerezte.
Alelnökök, főtitkár, elnökségi tag, illetve vezetőségi tag az a jelölt lesz, aki a leadott legtöbb érvényes szavazatot megszerezte.

A vezetőség tagjainak összeférhetetlensége

A vezetőség tagja az a személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet vezetőségi tag az,

 1. akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült,
 2. akit az Egyesület tevékenységébe tartozó foglalkozástól jogerősen eltiltottak,
 3. akit a vezető tisztségviselői tevékenységtől eltiltottak, az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig.

A vezetőség tagjainak kinevezésük alkalmával nyilatkozniuk kell tisztségük vállalásáról, valamint a személyükkel kapcsolatban fennálló összeférhetetlenségi okról, illetve ezen összeférhetetlenségi ok hiányáról.

Az elnökség megválasztott tagjai:

Az Egyesület elnöke:
Név: Dr. Bendzsel Miklós
Lakhely: 1223 Budapest, Márta u. 6/b.

Az Egyesület alelnöke:
Név: Dr. Szöllősi-Nagy András
Lakhely: 1172 Budapest, Mátka u. 33.

Az Egyesület alelnöke:
Név: Dr. Salgó András
Lakhely: 1025 Budapest, Görgényi út 5/A

Az Egyesület főtitkára:
Név: Dr. Takács János
Lakhely:1203; Budapest, Erdő u. 37.

Az Elnökség tagjai:
Név: Dr. Adlovits Imréné
Lakhely: 1037 Budapest, Vízér u. 7.

Név: Kiss István
Lakhely: 1183 Budapest, Czuczor Gergely u. 6.

Név: Králik István
Lakhely: 1133 Budapest, Thurzó u. 9.

Név: Orbulov Imre
Lakhely: 4031 Debrecen, Bartók Béla út 53.

Név: Dr.Péter Tamás
Lakhely: 2022 Tahi, Liget u.5/11.

Név: Dr. Szentgyörgyi Zsuzsa
Lakhely: 1124 Budapest, Thomán I. u. 14/III.

Az Ellenőrző Bizottság elnöke:
Név: Dr. Bárczay András
Lakhely: 1162 Budapest, Marcell u. 46.

Az Ellenőrző Bizottság tagjai:
Név: Dr. Baranyi Zoltán
Lakhely: 1222 Budapest, Május 1. u. 18.

Név: Dr. Döbröczöni Ádám
Lakhely: 3525 Miskolc, Major u. 110.

Név: Dr. Hargitai Hajnalka
Lakhely: 9023 Győr, Hermannn O. út 15.

Név: Dr. Novotny László
Lakhely: 2011 Budakalász, Sólyom u. 9.

Az Etikai Bizottság elnöke:
Név: Dr. Gillemot Ferenc
Lakhely: 2030 Érd, Olvasztár u. 22.

Az Etikai Bizottság tagjai:
Név: Gémes György András
Lakhely: 1185 Budapest, Pancsova u. 44.

Név: Dr. Jobbágy Ákos
Lakhely: 1124 Budapest, Bürök u. 13.

Név: Kimpián Aladár
Lakhely: 1022 Budapest, Rókushegyi lépcső 8.

Név: Mészáros János
Lakhely: 4025 Debrecen, Simonffy u. 11.

Kincstárnok:
Név: Dr. Kövesi János
Lakhely: 1125 Budapest, Dániel út 20.

Szóvivő:
Név: Dr. Szentgyörgyi Zsuzsa
Lakhely: 1124 Budapest, Thomán I. u. 14/III.

 

A vezetőség megbízatásának megszűnése

Az elnökség megbízatása megszűnik:

 1. mandátumának lejártával,
 2. ha az elnökség lemond és a lemondást a közgyűlés tudomásul veszi.

Az elnökségi tag megbízatása megszűnik:

 1. az elnökség megbízatásának megszűnésével,
 2. lemondással,
 3. visszahívással,
 4. a tagsági viszony megszűnésével,
 5. halálával
 6. cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával;
 7. a vele szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.

Az Elnökségi tag visszahívására abban az esetben kerülhet sor,

 1. ha a tisztségéből eredő feladata ellátása során nem a legjobb tudása szerint és a tagság elvárásainak megfelelően jár el, illetve
 2. feladata ellátásában – betegségből vagy tartós távollétből eredően – akadályoztatva van

és tisztségéről külön felhívás ellenére sem mond le.

Az elnökségi tag visszahívására egyebekben az Alapszabály kizárásra vonatkozó rendelkezéseit kell értelemszerűen alkalmazni.

 

Az Egyesület elnöke

Az Egyesület elnöke olyan személy, aki erkölcsi és szakmai tekintélyével elősegíti az Egyesület célkitűzéseinek megvalósítását.

Az Egyesület elnöke önállóan képviseli az Egyesületet.

Az Egyesület elnöke gondoskodik az Egyesület alapszabály szerinti működéséről és a főtitkárral együtt irányítja annak tevékenységét. E tevékenysége körében:

 1. összehívja és vezeti a közgyűlést és az elnökségi üléseket, azokon elnököl,
 2. gondoskodik a közgyűlés és az elnökség határozatainak végrehajtásáról,
 3. köteles beszámolni az elnökségnek az előző ülés óta eltelt időszak Egyesületet érintő eseményeiről és abban saját tevékenységéről,
 4. felügyeletet gyakorol az elnökségi tagok felett, összehangolja és irányítja tevékenységüket,
 5. a főtitkárral együtt halaszthatatlan ügyben intézkedik, feltéve, hogy az Egyesületet kár bekövetkeztétől óvja meg.

Az Egyesület elnöke felügyeli az Egyesület pénzügyi és gazdálkodási tevékenységét. E tevékenysége körében:

 1. a költségvetés keretei közt érvényes kötelezettségvállalás alapján utalványozási jogot gyakorol,
 2. felel az éves költségvetési tervben jóváhagyott összegeknek a rendeltetésszerű és a mindenkori pénzügyi előírásoknak megfelelő felhasználásáért,
 3. jogosult pénztári és leltári vizsgálatot tartani,
 4. figyelemmel kíséri a pályázati lehetőségeket és ezekre felhívja a vezetőség figyelmét.
 5. tájékoztatást ad az Egyesület szervei és tisztségviselői részére az Egyesület gazdálkodásáról és vagyoni helyzetéről,

-a kincstárnok és a gazdasági titkár támogatásával:

 1. pénztárkönyvet vezet, valamint elkészíti és vezeti az Egyesület vagyonleltárát,
 2. beszedi és nyilvántartja a tagdíjakat, a tagdíjfizetés elmulasztása esetén felhívja a tagot a hátralék rendezésére és figyelmezteti a mulasztás következményeire,
 3. figyelemmel kíséri a pártoló tagok és kívülálló támogatók anyagi hozzájárulásairól szóló megállapodások betartását és a támogatás elmaradása esetén intézkedést kezdeményez,
 4. az Egyesület rendezvényeinek bevételeiről és kiadásáról elszámolást készít a vezetőség felé,
 5. elkészíti az Egyesület adóbevallását és vagyon mérlegét, valamit az éves költségvetés tervezetét,
 6. felel a bizonylati fegyelemért, valamint az Egyesület anyagi eszközeinek nyilvántartásáért és rendeltetésszerű felhasználásáért.

 

Az alelnökök

Az Egyesület elnöke a napi ügyekkel kapcsolatos teendőinek egy részét az alelnökökre átruházhatja, azonban ennek megtörténtéről és terjedelméről a soron következő vezetőségi ülésen köteles tájékoztatást adni.

Az Egyesület 2 fő alelnöke együttes aláírási joggal képviseli az Egyesületet.

Az alelnökök e feladataik ellátása körében mindent megtehetnek, amelyre az Alapszabály, a közgyűlés vagy a vezetőség döntése az Egyesület elnökét felhatalmazza, ugyanakkor terhelik mindazok a kötelezettségek, amelyek az Egyesület elnökére vonatkoznak.

A főtitkár

A főtitkár segítséget nyújt a közgyűlésnek, az elnökségnek és az Egyesület elnökének feladataik ellátáshoz. Ennek keretében,
a titkárság közreműködésével:

 1. előkészíti a közgyűlés és az elnökség üléseit, segíti az elnököt azok összehívásában,
 2. gondoskodik az ülésanyagok kézbesítéséről, valamint a jegyzőkönyvek vezetéséről,
 3. gondoskodik a közgyűlés és az elnökség határozatainak kiadásáról, kézbesítéséről és nyilvántartásáról,
 4. intézi az Egyesület levelezését, gondoskodik az Egyesülethez érkező iratok, levelek elintézéséről és a vezetőséggel ismerteti azokat,
 5. vezeti a tagnyilvántartást és intézi a tagsági viszonnyal kapcsolatos ügyeket
 6. ellenjegyzi a kiadásokat az Egyesület költségvetésének megfelelően,
 7. kezeli az Egyesület irattárát és bélyegzőjét,
 8. ellátja az Egyesület napi ügyeivel kapcsolatos szervezési feladatokat.

Az Egyesület főtitkára önállóan képviseli az Egyesületet.

A kincstárnok

A kincstárnok olyan pénzügyi és számviteli ismeretekkel rendelkező személy, aki a közgyűlés és az elnökség határozatainak megfelelően a pénzügyi előírások betartásával segíti az Elnököt ilyen irányú munkájában.

A kincstárnok megbízatásának megszűnése esetén a gazdálkodási feladatokat átmenetileg, az új kincstárnok kinevezéséig a főtitkár látja el.

 1. Ellenőrző Bizottság

Az Ellenőrző Bizottság a közgyűlés által választott elnökből, 4 fő tagból áll.
Az Ellenőrző Bizottság feladata az Egyesület működésének, vagyonkezelésének és gazdálkodásának ellenőrzése.
Ennek során:

 1. jogosult betekinteni az Egyesület könyveibe, irataiba, elszámolásaiba, és azok tartalmát köteles megvizsgálni,
 2. jogosult bármely tisztségviselőtől munkájával kapcsolatban tájékoztatást kérni,
 3. köteles a törvényes működést rendszeresen figyelemmel kísérni, ellenőrizni és a szükség szerinti intézkedéseket haladéktalanul megtenni,
 4. köteles minden olyan döntést, amely az egyesület törvényes működésével, gazdálkodásával kapcsolatban előterjesztésre kerül előzetesen megvizsgálni, s ennek eredményéről az előterjesztőt tájékoztatni,
 5. köteles a közgyűlés elé terjesztett éves költségvetést, éves gazdálkodási mérleget az előterjesztés előtt megvizsgálni, véleményét a közgyűlésen ismertetni,
 6. minden közgyűlésen köteles az eltelt időszakról beszámolni.

Az Ellenőrző Bizottság munkatervét maga állapítja meg.

A Bizottság üléseit – előzetes egyeztetés alapján - írásbeli meghívóval, a napirend megjelölésével és az ülést megelőzően legalább 8 nappal a bizottság elnöke hívja össze. Az ülés akkor határozatképes, ha azon legalább három tag jelen van.
Határozatait egyszerű szótöbbséggel és nyílt szavazással hozza.
Az ülésekről jegyzőkönyvet kell vezetni, amelyet minden jelenlévő tagnak alá kell írni és minden megválasztott tagnak meg kell küldeni.

Az Ellenőrző Bizottság köteles az elnököt, illetve az elnökséget tájékoztatni, és az elnökség illetve a közgyűlés összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy

 1. az Egyesület működése során olyan jogszabálysértés, vagy a szervezet érdekeit súlyosan sértő olyan egyéb esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az elnökség vagy a közgyűlés döntését igényli;
 2. valamely események az Egyesületre nézve hátrányos következményekkel járó alakulása miatt valamelyik vezető tisztségviselő felelősségét megalapozó tény merült fel.

Az indítványra az elnökséget vagy a közgyűlést 30 napon belül össze kell hívni. Ha ez nem történik meg, az összehívásra az Ellenőrző Bizottság is jogosulttá válik.

 1. Etikai Bizottság

 

Az Etikai Bizottság a közgyűlés által választott 1 fő elnökből, 4 fő tagból áll.
A Bizottság üléseit –előzetes egyeztetés alapján- írásbeli meghívóval, a napirend megjelölésével és az ülést megelőzően legalább 8 nappal a bizottság elnöke hívja össze. Az ülés akkor határozatképes, ha azon legalább három tag jelen van.
Határozatait egyszerű szótöbbséggel és nyílt szavazással hozza.
Az ülésekről jegyzőkönyvet kell vezetni, amelyet minden résztvevő tagnak alá kell írni.
A Bizottság eljárása az Egyesület valamely tagjának bejelentésére indul. A Bizottság az érdemi döntés előtt meg kell hallgassa az érintett tagot.
A Bizottság javaslatát az Elnökséghez juttatja el.

 1. Jelölő Bizottság

 

A Jelölő Bizottság a közgyűlés által választott 1 fő elnökből és 8 fő tagból áll. A Bizottság 3 tagját az Elnökség jelöli. A Jelölő Bizottság elnöke tagja az Elnökségnek.

Feladataik:

 1. Tagfelvételek előkészítése, Elnökség elé terjesztése;
 2. A tagfelvételi munka irányairól az elnökség tájékoztatása;
 3. A tagokról a kiadványokban megjelentetett anyagok összeállítása.

 

 1. Titkárság

A titkárság munkatársait az Elnökség bízza meg az elvégzendő feladatok figyelembevételével.

V.    fejezet
Az Egyesület bevételei és gazdálkodása

Az Egyesület a közgyűlés által jóváhagyott éves költségvetési terv alapján gazdálkodik.

Az Egyesület bevételei:

 1. tagdíjak,
 2. pártoló tagok támogatásai, magán- és jogi személyek, valamint jogi személyiség nélküli szerveztek vagyoni hozzájárulásai,
 3. az Egyesület rendezvényeiből származó bevételek,
 4. pályázati támogatások,
 5. végintézkedés alapján magánszemélyek hagyatéka, hagyománya,
 6. az Egyesület gazdasági tevékenységéből származó nyereség.

Az Egyesület kiadásai: az alapszabályban megjelölt célok megvalósítása érdekében felmerült költségek.

A tagdíj összegét, valamit a tagdíjfizetés rendjét a közgyűlés külön határozatban állapítja meg. Az elhunyt, kilépett, valamint a kizárt tagok által az eltelt időszakra befizetett tagdíj nem követelhető vissza.

Az Egyesület nevében vagy javára történő adománygyűjtés csak az Egyesület elnöke által kiállított megbízólevél alapján végezhető.

Az Egyesület az évente rendszeres, azonos vagy növekvő összegű támogatás – tartós adományozás – átvétele céljára a támogatást nyújtó magánszeméllyel vagy szervezettel írásban állapodik meg. A szerződésben rendelkezni kell a támogatással való elszámolás feltételeiről és módjáról.

Az Egyesület csak olyan vállalkozásokban vehet részt, amelyben a felelőssége nem haladhatja meg az általa bevitt vagyon értékét.

Az Egyesület a rendezvényeiből szerzett bevételeket, valamint a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt kizárólag a jelen alapszabályban részletesen meghatározott tevékenységére fordíthatja.

Az Egyesület pénzforgalmát folyószámlán bonyolítja. Az Egyesület bankszámlája felett önálló aláírási joggal az Egyesület elnöke és a főtitkára rendelkezik, akadályoztatásuk esetén a két alelnök együttesen.

Az Egyesület házipénztárában legfeljebb a tárgyévi költségvetésben meghatározott összegű – a napi szükségletek fedezéséhez elegendő mennyiségű- készpénz őrizhető.

Felelősség az Egyesület gazdálkodásáért

Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok – a tagdíj befizetésén túl – az Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.

Az utalványozásra jogosultak az alapszabállyal ellentétes vétkes károkozásuk esetén teljes személyi és anyagi felelősséggel tartoznak.

Az Egyesület tagjai a rájuk bízott értékek, anyagi eszközök és vagyontárgyak tekintetében a polgári jog szabályai szerint felelősek.

VI.
Az Egyesület megszűnése

Az Egyesület más jogi személlyé nem alakulhat át, csak egyesülettel egyesülhet és csak egyesületekre válhat szét.

A jogi személy jogutód nélküli megszűnésének általános esetein túl az egyesület jogutód nélkül megszűnik, ha

 1. az egyesület megvalósította célját vagy egyesület céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és új célt nem határoztak meg, vagy
 2. az egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt.

VII.
Vegyes és záró rendelkezések

Az Egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén – a hitelezők követeléseinek kiegyenlítése után fennmaradó vagyont az Egyesület céljával megegyező vagy hasonló cél megvalósítására létrejött civil szervezetnek kell átadni.

A vezető tisztségviselők felelősségére jogutód nélküli megszűnés esetén a Ptk. 3:86 §-ban foglaltak az irányadók.

Jelen módosításokkal egységes szerkezetben összeállított alapszabályt az Egyesület 2020. február 06-án megtartott közgyűlése megtárgyalta és azt K4/2020. számú határozatával elfogadta.

 

Budapest, 2020. február 6. napján.

                                                     
Dr. Takács János
főtitkár